ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
รายการแข่งขัน
ได้รับรางวัล
รายละเอียดเพิ่มเติม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 ลำดับที่ 7  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 รองชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1 - ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ลำดับที่ 4  
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2  
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 - ม.6 รองชนะเลิศอันดับ 2  
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค
การประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2  
การประกวดมารยาทไทย ม.4 - ม.6 ลำดับที่ 9  
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 - ม.6 ลำดับที่ 4  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค
การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ม.1 - ม.3 ลำดับที่ 11  
การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1 - ม.3 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4 - ม.6 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค
การแข่งขัน Spelling Bee ม.1 - ม.3 เข้าร่วมแข่งขัน  
การแข่งขัน Spelling Bee ม.4 - ม.6 เข้าร่วมแข่งขัน  
การแข่งขัน Story Telling ม.1 - ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขัน Story Telling ม.4 - ม.6 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค
การแข่งขัน ASEAN Quiz ม.1 - ม.3 ลำดับที่ 12  
การแข่งขัน ASEAN Quiz ม.4 - ม.6 ลำดับที่ 17  
การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1 - ม.3 ลำดับที่ 8  
การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4 - ม.6 ลำดับที่ 6  
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1 - ม.3 ลำดับที่ 10  
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4 - ม.6 ลำดับที่ 7  
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาอ ม.4 - ม.6 รองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1 - ม.3 ลำดับที่ 4  
การแข่งขันพาทีสร้างสรค์ ม.4 - ม.6 ลำดับที่ 7  
การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1 - ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ม.4 - ม.6 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค

<< เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมะขามสรรเสริญ >>