โรงเรียนมะขามสรรเสริญประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558
จำนวนเงิน 100,000 บาท ดังรายละเอียดด้านล่าง

ฟดหฟห
       1. ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษา
       1. 1.1 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 1 กล้อง
       1. 1.2 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง
       1. 1.3 ชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด
       2. เครื่องมัลติมีเดียวโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
ดฟดฟห

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ หรือ โทร 039389025

ดฟหดฟหดฟหผลการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน จังหวัดนนทบุรี
รายการแข่งขัน
ระดับผลการแข่งขัน
การแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ม.4-ม.6
เหรียญ ทอง
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
เหรียญ ทอง
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
เหรียญ เงิน
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
เหรียญ เงิน
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
เหรียญ เงิน
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
เหรียญ เงิน

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน