เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 16 พ.ค. 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นวันที่ 19 พ.ค. 2559เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมะขามสรรเสริญ