กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
และประชุมผู้ปกครอง
วันที่
เวลา
รายละเอียด
11 ตุลาคม 2557
-
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
27 ตุลาคม 2557
-
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
30 ตุลาคม 2557
-
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
8.00 - 9.00 น. ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าหอประขุมโรงเรียน
9.00 - 10.00 น. ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ
    ฝ่ายต่างๆ ชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ
10.00 - 12.00 น. ผู้ปกครองและนักเรียนพบครูที่ปรึกษา
เพื่อรับสมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6)
นักเรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

<< เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมะขามสรรเสริญ >>